Уважаеми клиенти, магазинът няма да обработва и изпраща поръчки до 23.06.2024 г. Всички поръчки, направени в този период, ще бъдат обработени и изпратени след 24.06.2024 г.

Общи условия

Добре дошли в shop.sotbg.eu, уебсайт собственост на Мегара ЕООД.

Настоящия текст има за цел да поясни общите условия за ползване на shop.sotbg.eu, включително свободния достъп до информация, както и предлаганите продукти и услуги. Използвайки https://shop.sotbg.eu Вие автоматично давате съгласието си с настоящите условия. Мегара ЕООД си запазва правото да извършва промени или обновяване в настоящите условия, влизайки в сила, веднага след тяхното публично оповестяването в страницата "Общи условия".

 1. ПРЕДМЕТ

  Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта shop.sotbg.eu, които уреждат правилата за използването на shop.sotbg.eu, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

  Мегара ЕООД е дружество с адрес на управление България гр. София, ул. Яков Крайков № 27, вх. Ж, ет.3, ап.9 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Яков Крайков № 27, вх. Ж, ет.3, ап.9. Единен идентификационен код (ЕИК) - 201555633.

  Мегара ЕООД администрира сайта и електрoнния магазин shop.sotbg.eu. Мегара ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу Мегара.

  Можете да се свържете с Мегара на адреса по-горе, на телефон 0889 769 686 или shop@sotbg.eu

 3. ДЕФИНИЦИИ
  1. Продавач - Мегара или всеки партньор на Мегара от shop.sotbg.eu

  2. shop.sotbg.eu - платформата на електронния магазин Мегара, предоставяна на други търговци от Мегара за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между тях и Мегара

  3. Сайт - домейна sotbg.eu и неговите поддомейни

  4. Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Мегара по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

  5. Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

  6. Любими - раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци

  7. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

  8. Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

  9. Кампания - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

  10. Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

  11. Съдържание:

   • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
   • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
   • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
   • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
   • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
  12. Бюлетин (Newsletter) - средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

  13. Транзакция - действието от страна на Мегара за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

  14. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

  15. Мнение - писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

  16. Рейтинг - метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

 4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Общите условия на Мегара са задължителни за всички потребители на САЙТА.

  2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте

   • се запознали внимателно с общите условия за използването му
   • се съгласили да ги спазвате безусловно
  3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Мегара по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

  4. Мегара има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

  5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Мегара ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

  6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

  7. Мегара полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Мегара уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

  8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, са обвързващи за Мегара и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Мегара не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в САЙТА.

  9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Мегара се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

  10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

  11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Мегара не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
  1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

  2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

  3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

  4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

  5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
  1. Достъпът до shop.sotbg.eu с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

  2. Мегара си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Мегара по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Мегара на телефон 0889 769 686, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Мегара не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

  3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Мегара на посочените адреси в раздел "Контакти" на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

  4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел "Контакти". Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

  5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Мегара си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

  6. Мегара може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

  7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички други изисквани по закон данъци или такси.

  8. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Мегара се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които Мегара прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Мегара препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от Мегара.

  9. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения, мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

  10. До 14 (четиринадесет) дни от момента на закупуването на една Стока или Услуга, може се поиска от Купувача да направи Рецензия относно закупената Стока или Услуга. Искането ще бъде изпратено на посочената електронна поща на Купувача. По този начин, Клиентът допринася за информирането на други възможни Потребители/Клиенти/Купувачи на Сайта и се включва активно в развиването на нови Услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Стоките.

 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
  1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  1. Съдържанието, съгласно определението в глава "Дефиниции", включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Мегара.

  2. Мегара има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

  3. Нищо в сключения между Мегара и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Мегара последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Мегара върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Мегара.

  4. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

  5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

  6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Мегара за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Мегара и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Мегара, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

  7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Мегара няма да се счита за съгласие от страна на Мегара да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Мегара.

  8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Мегара.

 9. ПОРЪЧКА
  1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

  2. Всяка добавена в кошницата за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в кошницата за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

  3. Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

  4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

  5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

  6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

   • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
   • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания
   • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
  7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Мегара в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на Мегара Продукта на адрес: гр. София, ул. Яков Крайков № 27, вх. Ж, ет.3, ап.9.

  8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

   • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта - чрез възстановяване по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента.
   • Плащанията, направени чрез наложен платеж - чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
   • Плащанията по потребителски кредити - след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите - най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
  9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

  10. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от партньорите на Мегара и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Мегара, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

  11. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

 10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
  1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

   • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
   • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
   • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
   • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
   • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
   • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
   • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

   

 11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  1. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

  2. Клиентът се съгласява да предостави на Мегара неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Мегара няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

  3. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Мегара им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона "Изход".

 12. РЕКЛАМА
  1. Бюлетините на Мегара, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на Мегара.

  2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с Мегара.

  3. Отказа си от получаване на Бюлетин, Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0889 769 686

  4. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 13. ФАКТУРИРАНЕ - ПЛАЩАНЕ
  1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта shop.sotbg.eu са крайни и включват и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

  2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактура или фактура са посочени във всяка Поръчка.

  3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

  4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

  5. Мегара издава фактура за всяко плащане по Поръчка само ако Клиентът изрично е поискал такава.
   Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адреса: shop@sotbg.eu

  6. Мегара не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от партньорите на Мегара, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.

  7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 14. ДОСТАВКА НА СТОКИ
  1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма Еконт или Спиди на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента

  2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл shop@sotbg.eu и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.

  3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Мегара на/над стойност 100 лв. ще бъде безплатна за Клиента и се извършва с куриерска компания Еконт и до офис на куриера. Цената на доставката на продукти, предлагани от Мегара на стойност под 100 лв. се определя от теглото на пратката, от населеното място и съгласно тарифите на куриерската компания.

  4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

 15. ГАРАНЦИИ
  1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

  2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Мегара, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Мегара.

  3. Гаранционните сертификати, издадени от Мегара ще се изпращат на Клиента на хартиен носител.

  4. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

  5. В случай, че Купувачът не уведоми Мегара за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес shop@sotbg.eu, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

  6. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

  7. чл.15.8. Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
   На телефон 0889 769 686 ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги.
   Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
  1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 17. ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ
  1. Писането на мнения, може да се прави от Потребители/Клиенти/Купувачи, в раздел "Мнения". Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.

  2. В момента на регистрацията на дадено мнение на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

  3. Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на мнение в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

   • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
   • да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки че не са считани български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
   • да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
   • да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
   • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
   • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси и т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
   • да не публикува информации и/или детайли относно URL-ли (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
   • да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва мнения, които съдържат материали с рекламен характер;
   • да не използва мнения като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.
  4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на едно мнение, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата. Така, една Рецензия, която е придружена с голям Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до на


Коментари (0)

Напишете коментар

Моля влезте или се регистрирайте за да напишете коментар