Видове датчици в алармените системи

Своеобразни сензори на алармените системи се явяват датчиците за охрана. Днес пазарът е пълен с разнообразни видове датчици, служещи за откриване на проникване в охраняваните обекти или откриване на противоправни действия по отношение на тях. Технологиите за производство постоянно се усъвършенстват, което позволява съществено да се снижи броя на лъжливите сработвания. Благодарение на широкия температурен диапазон на работа, те могат да бъдат монтирани в помещения, където няма отопление, а също и на места, където се получават непрекъснати температурни разлики (за външен монтаж). Датчиците за алармени системи са няколко типа, в зависимост от факторите, на които реагират. Най-срещаните от тях са инфрачервени датчици за движение (ПИР), магнитни (МУК), акустични, вибрационни, микровълнови, комбинирани.

Инфрачервен датчик за движение (ПИР)

Инфрачервен датчик за движение (ПИР)

Инфрачервеният датчик за движение е един от най-разпространените датчици за охрана. Предназначен е за откриване на движението на обект, излъчващ топлина в зоната на обхвата на датчика. Принципът на действие е основан на откриване и анализ на изменението на топлинния поток (инфрачервено излъчване), възникващо при пресичането на обект в чувствителните зони на датчика. В по-простите и евтини инфрачервени датчици за движение обработката на сигнала става на аналогово ниво, а в по-сложните - с помощта на вграден процесор. Недостатък на простите датчици се явява вероятността за лъжливи сработвания заради топлинния поток, например течение, включване / изключване на климатик, слънчевото нагряване на повърхностите. При по-скъпите датчици такива проблеми няма. Не се препоръчва монтирането на инфрачервени датчици за движение в близост до вентилационни отвори, радиатори, прозорци, места с пряко слънчево осветление и нагревателни лампи, за да се избегнат лъжливи сработвания. В болшинството от случаите диаграмата на обхвата на пасивните инфрачервени датчици съставляват 90° - 110°. Но при необходимост, с помощта на френелова леща може да се достигнат и други стойности на диаграмата - "завеса", "коридор", "алея за домашни любимци". Ако отглеждате котка или куче, то се препоръчва монтирането на пир датчик със защита от домашни животни.

пасивен инфрачервен датчик

Пасивните датчици за движение биват два вида: за стенен или таванен монтаж. Таванните се монтират като правило в неголеми помещения, където съществуват препятствия за хоризонталното разположение на лъчите на датчика. Охранителните детектори за стена могат да се монтират със стойка за ориентация в нужното направление и имат конструкция за удобен монтаж в ъгъла на помещението.

Датчик за разбито стъкло

Датчик за разбито стъкло

Датчикът за разбито стъкло е устройство за откриване на повреди по стъкло (прозорец, витрина, остъклена врата) в охраняваното помещение. Съществуват няколко вида:

Електроконтактни - лента или тънък кабел, опънат по периметъра на остъкления отвор, които при повреждане на стъклото се разкъсват и прекъсват веригата, с което генерират алармен сигнал. На този етап практически не се използват заради ниската ефективност, сложността на монтажа и забележимостта им.

Ударноконтактните и пиезоелектрическите датчици реагират на колебанията и вибрациите на стъклото. В основата им е заложен пиезоелектрически чувствителен елемент, който преобразува вибрациите и деформациите в електрически сигнал. Този тип датчици се използват много рядко заради специфичния им монтаж и голямата вероятност за лъжливи сработвания.

Акустичният датчик за разбито стъкло реагира на звука на счупено стъкло и е предназначен за откриване на счупване на листово стъкло - обикновено, армирано, трислойно "триплекс", закалено. Чувствителният елемент на тези датчици е електретен микрофон, който преобразува звуковите колебания в електрически сигнали. По-нататък тези сигнали постъпват в контролер, който ги анализира. Ако спектърът на шума съдържа компонента, съвпадаща със спектъра на разбито стъкло, то детекторът сработва. Най-съвременните модели имат двупрагов анализ на сигнала, което намалява вероятността от лъжливи сработвания. За индикация на тревога този датчик трябва да регистрира два вида сигнал - звук от удар по стъклото и звук от разбито стъкло с интервал от 150 мс. При монтажа на този датчик всички участъци на охраняваната зона трябва да са в пределите на прекия му обхват. Този тип датчици е широко разпространен заради ефективността и удобството на монтажа им (с един датчик могат да бъдат обхванати няколко прозореца, което води до икономии).

Магнитно-управляем датчик (МУК)

Магнитно-управляем датчик (МУК)

Магнитно-управляемите датчици са предназначени за охрана и блокировка на прозоречни отвори, врати, люкове и са най-простите датчици за охранителни системи. Магнитно-управляемите датчици представляват двойка магнит и рид ампула. Произвеждат се два вида: за повърхностен и за вграден монтаж. Рид ампулата е много чувствителен, херметически затворен в стъклена колба контакт, който се затваря (дава контакт) при възникване в близост на магнитно поле. Магнитът се поставя на подвижната част на прозореца или вратата, а рид ампулата се монтира на неподвижната част. За по-голяма сигурност на един прозорец или врата може да се монтират два магнитно-управляеми датчика.

магнит и рид ампула

Принципът на работа на магнитно-управляемите датчици е прекалено прост: при затворена врата, магнитното поле, което се създава, затваря контакта на рид ампулата и затваря общата верига. При отваряне на вратата магнитното поле престава да взаимодейства с рид ампулата, веригата се отваря, което свидетелства за влизане в помещението. Основната характеристика на магнитно-управляемите датчици се явява величината (големината) на работния обхват - разстоянието от магнита до ампулата, при което те взаимодействат.

Микровълнов датчик

Микровълнов датчик

Микровълновите датчици работят на принципа на доплеровия ефект на честотата на отразения свръхвисокочестотен (СВЧ) сигнал от движещо се тяло и са предназначени за откриване на движение в помещението. Микровълновите датчици излъчват и приемат свръхвисокочестотен сигнал, който има способността да прониква през множество материали (тъкани, дърво и др.). Това свойство прави използването на такива датчици не толкова надеждни, тъй като, знаейки за местата на монтажа им, нарушителят може да ги заобиколи. Микровълновите детектори са с висока цена в сравнение с аналозите им и са с голяма вероятност от лъжливи сработвания, което ги прави още по-малко целесъобразни.

Вибрационен датчик

Вибрационен датчик

Вибрационните датчици са предназначени за наблюдение на вибрациите по повърхността на сейфове, метални шкафове, прозорци, врати, стени и огради. Технологията е базирана на удароконтактите. Системата дава алармен сигнал когато детекторът засече движение или вибрации, които отварят веригата. Работата на датчика се регулира и настройва за различно ниво на вибрации. Нивото на въздействие трябва да бъде правилно подбрано, в зависимост от типа устройство и конструкцията, върху която ще бъде монтирано. Най-новите датчици за вибрация са оборудвани с пиезоелектрически чувствителен елемент, а не с механични компоненти, което им позволява да улавят и най-малките вибрации. Към предимствата на вибрационните детектори могат да се отнесат също високата надеждност, минималното количество лъжливи сигнали, лесен монтаж и относително ниския ценови диапазон.

Ултразвуков датчик

Ултразвуков датчик

Ултразвуковите датчици работят на принципа на локатора. Те излъчват и приемат ултразвуковите колебания. Ако в полето на техния обхват попадне движещ се предмет, дължината на вълните се променя в съответствие със закона на Доплер. Това служи като сигнал за сработването на датчика. В цехове с висока температура и дълги коридори тези датчици са незаменими.

Лъчев датчик (бариера)

Лъчев датчик (бариера)

Лъчевите датчици служат за обхват на големи пространства и се състоят от приемник и предавател. При пресичане на невидимия за невъоръженото око лъч датчикът сработва. Тези доста скъпи и капризни датчици служат основно за охрана на периметър. Те се монтират около огради или зидове и работят във всякакви климатични условия.

Комбиниран датчик

Комбиниран датчик

Много често, на практика при монтаж се използват комбинирани датчици, които обединяват в себе си свойствата на няколко датчика (инфрачервен за движение + датчик за разбито стъкло, инфрачервен за движение + микровълнов датчик).

Комбинираният датчик тип инфрачервен + датчик за разбито стъкло е предназначен за откриване на два различни физически процеса:

  • факторът за наличие на движение в помещението
  • повреждане на остъклени отвори

Подобен род датчици са предназначени за изграждане на две линии за охрана и способстват за намаляване на труда за монтаж, доколкото вместо два датчика се монтира един.

Комбинираният датчик тип инфрачервен + микровълнов датчик е предназначен за откриване на движението на нарушителя с помощта на две различни физични явления:

  • свойството за откриване на инфрачервено излъчване (топлина)
  • свойството за откриване на свръхвисокочестотен (СВЧ) сигнал от движещ се обект

Използването на подобен род комбинирани датчици снижава риска от лъжливи сработвания, доколкото за подаването на сигнал за аларма е необходимо да се активира както инфрачервения сензор, така и свръхвисокочестотния сензор, които имат различни свойства. Но независимо от различната природа на гореспоменатите явления, при движение човек създава доста сложна картина на топлинно поле и доплеров ефект на честотата, при различни направления на движение. В резултат на това нивото на прага на сработване се увеличава дотолкова, че вероятността от лъжливи сигнали се намалява с няколко десетки пъти.

Благодарение на разнообразието от датчици, всеки собственик на ценно имущество може да подбере най-подходящия по функции модел. Нашата фирма ще Ви помогне да осъществите монтажа им на високо професионално ниво. За да разгледате или закупите някой от тези видове датчици посетете онлайн магазина ни.


Коментари (0)

Напишете коментар

Моля влезте или се регистрирайте за да напишете коментар